architecture-design-engineer

ما برای معمار شدن چی می اموزیم؟

ایا برای مثال همان طوری که در مبانی زیست شناسی و پزشکی