ejra

ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان

رئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان قانون موجود زمینه کلاهبرداری در بحث مسکن را بیشتر کرده است