default-image

عامل چهارم

تعریف و نقش عامل چهارم در مدیریت پروژه‌ها در کشور ما اکثر پروژه‌ها با نظام ۳ عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اجرا میگردد. در این نظام، وظیفه هماهنگ کردن و مدیریت امور با کارفرما می‌باشد. این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و وظایف و مشغله ی کارفرما به خوبی انجام نمی شود و این […]