default-image

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

در این نسخه که تجدید نظر دوم آن میباشد بهره گیری از ضوابط، معیارها و

100708065502__Supervise_1

تراکم چیست؟

فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه ۱۰ متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط

529653265c8066346f93f6f1ecb388a7

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران

طرح تفصیلی: ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ شامل، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ