architecture-design-engineer

ما برای معمار شدن چی می اموزیم؟

ایا برای مثال همان طوری که در مبانی زیست شناسی و پزشکی

100708065502__Supervise_1

نقشه فاز یک و دو چیست؟

نقشه های فاز یک: ترسیم دقیق نقشه ها با مقیاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ .نقشه های فاز دو: شامل نقشه های اجرایی می باشد.

sang

کدام سنگ ساختمانی برای شما مناسب تر است؟

سنگ ساختمانی مناسب را با توجه به شرایط آب و هوایی محیط انتخاب نمایید